Advertisement

周四限時戰場

周日限時戰場 周一限時戰場 周二限時戰場 周三限時戰場
周四限時戰場 周五限時戰場 周六限時戰場

1. 吳主傳 中級

體力消耗:12
戰鬥次数:6
獲得經驗:1340-1760
獲得金錢:1936-2622
獲得個人軍糧:
第5輪戰鬥
Stage20130307-05.png
第6輪戰鬥
Stage20130307-06.png
屬性 武將名稱 血量 攻擊力 回合
(初始)
防禦 掉落 技能
小兵資料
057i.png 蔣幹(1星) 2500 760 3 50 057i.png Lv1
058i.png 蔣幹(2星) 3000 882 3 80 058i.png Lv1
070i.png 紀靈(1星) 2500 760 3 50 070i.png Lv1
071i.png 紀靈(2星) 3000 882 3 80 071i.png Lv1
082i.png 管亥(2星) 3000 882 3 80 082i.png Lv1
083i.png 管亥(3星) 3500 1100 3 100 083i.png Lv1
288i.png 古錠刀(2星) 2709 381 3 240 288i.png Lv最大
029i.png 荀令君(2星) 6428 916 3 20 029i.png Lv1
第5輪戰鬥
288i.png 古錠刀(2星) 2709 381 2 240 288i.png Lv最大
289i.png 真‧古錠刀(3星) 5000 800 2 500 289i.png Lv最大
288i.png 古錠刀(2星) 2709 381 2 240 288i.png Lv最大
BOSS
009i.png 孫權(2星) 10000 500 3 20 009i.png Lv1

2. 靈化的如意 中級

體力消耗:10
戰鬥次数:5
獲得經驗:914~1036
獲得金錢:1628~1666
獲得個人軍糧:15
第4輪戰鬥
Stageweek04.png
第5輪戰鬥
Stageweek04 02.png
屬性 武將名稱 血量 攻擊力 回合
(初始)
防禦 掉落 技能
小兵資料
057i.png 蔣幹(1星) 758 394 2 0 057i.png Lv1
157i.png 如意(2星) 222 50 2 5 157i.png Lv最大
158i.png 大如意(3星) 1983 419 3 5 158i.png Lv最大
159i.png 精致如意(4星) 4732 1508 4 5 159i.png Lv最大
第4輪戰鬥
159i.png 精致如意(4星) 4732 1508 4 5 159i.png Lv最大
BOSS
223i.png 琳琅玉佩(5星) 10067 2259 4 5 223i.png Lv最大
158i.png 大如意(3星) 1983 419 3 5 158i.png Lv最大
158i.png 大如意(3星) 1983 419 3 5 158i.png Lv最大
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。