Advertisement

噬身之影

噬身之影

體力消耗:60
戰鬥次數:5
獲得金錢:16500
獲得經驗:16500
獲得個人軍糧:90
屬性 武將名稱 血量 攻擊力 回合
(初始)
防禦 掉落 技能
第1輪戰鬥
110i.png 甄姬(3星) 2784560 1001 1 (1) 150 110i.png Lv1 瘟疫幻境
每回合減少HP上限10%
790i.png 黑龍槍(4星) 774560 12345 2 (4) 0 790i.png Lv1 追擊 HP50%↓ 100%觸發
下5回 200%攻
017i.png 董卓(2星) 1544150 245 1 (1) 100 017i.png Lv1 金鋼加持
讓其他敵將無敵;需先殺
第2輪戰鬥(以下隨機2隻)
449i.png 玉璽娃娃(6星) 2892300 8231 2 (1) 0 449i.png Lv最大 時間延遲
減少轉珠時間 1秒
復活 剩一隻觸發
復活敵將 50% HP
234i.png 王夫人(4星) 50 1540 1 (1) 9999999 234i.png Lv1 瘟疫幻境
每回合減少HP上限10%
神靈庇護 先制
免疫所有狀態999回
097i.png 夏侯元讓(4星) 2450150 6540 1 (1) 150 097i.png Lv1 雄起 剩一隻觸發
下999回 300%攻
126i.png 周泰(4星) 2293120 8760 2 (2) 120 126i.png Lv1 帝王之怒
技能CD +5回
131i.png 魏延(4星) 2512450 2540 1 (1) 200 131i.png Lv1 神將是甚麼
神將傷害減半
決一死戰 先制
玩家回滿血
第3輪戰鬥(以下隨機1隻)
574i.png 王元姬(6星) 3145100 6540 1 (1) 123 573i.png Lv1 异術屬性護
不停轉換自身屬性;需剋屬才能造成傷害
吐息11772 HP75%↓ 75%觸發
45%攻 x 4
1219i.png 趙統(7星) 3987450 16000 2 (2) 90 624i.png Lv1 瘟疫幻境
每回合減少HP上限10%
決一死戰 先制
玩家回滿血
992i.png 魏‧徐庶(6星) 3105450 9999 1 (1) 0 992i.png Lv1 妖術深淵
只有光屬性才可產生傷害
弄權4999 50%機率觸發
Stone5.png Stone4.png ARROW.png Stone6.png & 50%傷害
861i.png 月宮‧嫦娥(6星) 2548560 9478 2 (1) 120 860i.png Lv1 時間加速
減少轉珠時間 2秒
狩獵 先制;最多一次
Stone6.png 掉落提升10% 10回
治癒 HP50%↓ 100%觸發
敵回血 100%
1224i.png 鮑三娘(7星) 2984580 4580 1 (1) 0 897i.png Lv1 夢中殺人
每回合回復25%HP;隨機對玩家造成 6666傷害 x 1-3次
神靈庇護 先制
免疫所有狀態999回
第4輪戰鬥(以下隨機1隻)
994i.png 破壞神(7星) 70 5600 1 (1) 9999999 994i.png Lv1 破滅
10回後自爆;造成99999傷害
無言枷鎖
封鎖技能
神盾 先制;最多一次
4C或以下,傷害100%轉化生命 999回
273i.png 張春華(5星) 5434500 13785 2 (1) 140 273i.png Lv1 時間延遲
減少轉珠時間 1秒
混元盾
四連擊以上才能造成傷害
弄權6892 50%機率觸發
Stone5.png Stone4.png ARROW.png Stone6.png & 50%傷害
865i.png 萬神‧女媧(7星) 312450 5512 1 (1) 140 864i.png Lv1 太平要術
消心珠回復至自身滿血以後的多餘血量,才能對敵造成傷害
瘟疫幻境
每回合減少HP上限10%
神靈庇護 先制
免疫所有狀態999回
神器之寬恕5512 100%機率觸發
隨機 ARROW.png Stone0.png & 100%傷害
BOSS
505i.png 蠻后(4星) 1234 20202 1 (1) 0 505i.png Lv1 羅剎之凝視
HP上限減少30%
1158i.png 武將(5星) 5292320 1234 1 (1) 235 866i.png Lv最大 混元盾
四連擊以上才能造成傷害
時間延遲
減少轉珠時間 1秒
福澤蒼生 敵將死亡100%機率觸發
復活敵將
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。